Pridd Clai Wedi Chi Lawr? Dyma Sut i Wella Ansawdd Pridd Eich Gardd

 Pridd Clai Wedi Chi Lawr? Dyma Sut i Wella Ansawdd Pridd Eich Gardd

Timothy Walker

Nid oes unrhyw arddwr eisiau dod o hyd i bridd clai yn yr ardal yr oedd yn gobeithio ei throi'n wely gardd ffyniannus a chynhyrchiol. Mae pridd clai yn hynod o anodd i'w weithio, gyda chysondeb tebyg i bwti pan yn wlyb, a'i droi'n fricsen pan yn sych.

Fodd bynnag, mae gan bridd clai hefyd rai nodweddion a all helpu yn yr ardd: mae’n cadw maetholion a dŵr yn well na mathau eraill o bridd.

Y rhan orau o bridd clai yw ei fod yn syml i’w wneud. gwella gyda'r dulliau cywir. Os oes gennych bridd clai, byddwch yn gallu ei droi'n welyau ymarferol ar gyfer llysiau, ffrwythau a pherlysiau mewn un tymor yn unig.

Yn y swydd hon, byddwn yn trafod beth yw pridd clai, sut i ddweud os oes gennych chi, a sut y gall effeithio ar eich gardd os na chaiff ei drin.

Byddwn hefyd yn mynd dros yr holl strategaethau cywir ar gyfer gwella pridd clai, a hyd yn oed yn chwalu rhai mythau cyffredin am y broses.

Beth yw Pridd Clai?

Mae pridd clai yn cynnwys o leiaf 25% o ronynnau clai. Mae gronynnau clai yn llawer llai na gronynnau pridd eraill, fel tywod. Mewn cymhariaeth, gall gronynnau clai fod 1,000 gwaith yn llai na gronynnau tywod.

Yn ogystal, mae gronynnau clai yn unigryw o wastad, yn pentyrru'n dynn fel dec o gardiau, yn wahanol i ronynnau fel tywod, sy'n grwn.

Oherwydd siâp a maint gronynnau clai, priddoedd clai yn gallu cael ei gywasgu'n hawdd. Lluniwch bentwr o frics (yn cynrychioli pridd clai) a thwb mawr wedi'i lenwisy'n gallu dadelfennu a gwella'r pridd.

Sut i Roi Mater Organig ar Bridd Clai

Waeth pa fath o ddeunydd organig a ddewiswch, rheol dda yw ychwanegu 6-8 modfedd o ddeunydd organig i'ch gwelyau gardd a'i weithio 6-10 modfedd o ddyfnder i'r pridd. Ar ôl hyn gellir plannu eich gwelyau am y tro cyntaf.

Er mwyn atal eich pridd rhag dychwelyd i'w gyflwr clai blaenorol, rhowch 1-3 modfedd o ddeunydd organig bob blwyddyn, yn yr hydref neu'r gwanwyn.

Y ffordd fwyaf darbodus o brynu swmp-gompost neu ddeunydd organig, os nad ydych chi'n gwneud eich un eich hun, yw cael ei gludo mewn swmp gan yr iard giwbig.

Bydd un iard giwbig o ddeunydd organig yn gorchuddio tua 100 troedfedd sgwâr o dir mewn haen 3” o ddyfnder.

Pam y Gallai Ychwanegu Tywod at Bridd Clai Fod Yn Gwneud Mwy o Niwed Na Da

Er y gallai ymddangos yn demtasiwn ychwanegu tywod at bridd clai, ni fydd y gronynnau tywod mwy yn gwella strwythur pridd clai oni bai bod llawer o dywod yn cael ei ychwanegu (o leiaf 3 rhan o dywod i un rhan o glai).

Yn lle hynny, bydd y gronynnau clai llai, gwastad yn llenwi'r gofod rhwng y gronynnau tywod crwn mwy, gan greu pridd tebyg i goncrit sy'n anoddach fyth i'w weithio. Am y rheswm hwn, peidiwch â defnyddio tywod yn gyfan gwbl.

Syniadau Terfynol

Gall gwella pridd clai ymddangos yn dasg frawychus i ddechrau, ond mewn gwirionedd mae'n syml ac yn syml.

Awyru a diwygio eichbydd gwelyau gardd bob tymor yn trawsnewid eich pridd clai yn sylfaen gardd hardd a chynhyrchiol. Bydd ymgorffori'r dulliau eraill a amlinellwyd uchod ond yn cyflymu'r broses hon.

gyda pheli traeth (yn cynrychioli tywod neu gronyn pridd mawr, crwn arall).

Mae gan y peli traeth fwy o le rhyngddynt i ddŵr ac aer lifo, tra bod y brics bach, gwastad yn creu rhwystr prin treiddiadwy.

Mae gan y pridd hwn sydd â gwead mân heriau a buddion yn y gardd gartref. Mae'n llawer anoddach i aer, dŵr, gwrtaith, a systemau gwreiddiau symud trwy briddoedd clai, yn enwedig os ydyn nhw'n cael eu cywasgu.

Am yr un rhesymau, mae priddoedd clai yn gallu cadw mwy o ddŵr a maetholion yn well, sy'n fantais.

Drwy wella priddoedd clai gyda'r strategaethau a amlinellir isod, gallwch fwynhau manteision pridd clai tra'n lleihau'r anfantais yn fawr.

Mae sawl ffordd o ddarganfod a oes gennych chi bridd clai.

Yn gyntaf, gallwch chi bob amser gael prawf pridd wedi'i gynnal. Bydd profion pridd yn rhoi cyfoeth o wybodaeth i chi y tu hwnt i ba fath o bridd sydd gennych, ac maent yn rhad.

Dylai eich adroddiad pridd gynnwys argymhellion penodol ar gyfer gwella eich pridd hefyd. Cysylltwch â'ch swyddfa estyniad cydweithredol lleol i ddechrau arni.

Bydd gweld eich pridd yn rhoi syniad i chi o'i fath. Pan fydd yn wlyb, a yw eich pridd yn troi'n bwti gludiog wedi'i gludo i waelod eich bŵt? Pan fydd yn sych, a yw'n galed ac wedi cracio? Os felly, mae gennych bridd clai.

Gallwch hefyd wneud cwpl o brofion ymarferol. Yn gyntaf, cydiwch lond llaw bach o bridd. Mae'nDylai fod yn wlyb, felly ychwanegwch ddŵr os oes angen.

Ffurfiwch y pridd yn bêl, yna gwasgwch neu rolio i mewn i ruban. Os yw'r rhuban yn cyrraedd dwy fodfedd o hyd heb dorri, mae'n debygol y bydd gennych bridd clai.

Sut Mae Pridd Clai yn Effeithio ar yr Ardd?

Mae adeiledd pridd clai yn ei helpu i gadw dŵr a maetholion yn well na mathau eraill o bridd, ond mae’r un strwythur hwn hefyd yn achosi’r problemau canlynol i blanhigion:

Caled- Pridd i'r Gwaith: Mae pridd clai yn gwagio rhwng cysondeb pwti pan mae'n wlyb a gwead caled, tebyg i frics pan yn sych. Nid yw'r naill na'r llall o'r rhain yn amodau garddio da.

Tyfiant gwreiddiau wedi'u crebachu: Er nad oes gan goed a llwyni yn gyffredinol broblem tyfu mewn pridd clai, mae planhigion â systemau gwreiddiau llai fel llysiau a pherlysiau brwydro i dreiddio i'r pridd trwchus hwn.

Yn aml, nid yw planhigion sy'n cael eu tyfu mewn pridd clai yn gallu ymestyn eu system wreiddiau y tu hwnt i'r twll y cawsant eu plannu ynddo, gan achosi iddynt rwymo gwreiddiau yn union fel pe baent yn sownd mewn cynhwysydd rhy fach.

Diffyg draeniad: Gall pridd clai gadw yn rhy llawer o ddŵr, gan arwain at bydredd gwreiddiau a diffyg ocsigen.

Diffyg Bywyd Pridd: Mae clai yn amgylchedd gelyniaethus i'r llyngyr a'r micro-organebau sy'n hanfodol ar gyfer gardd lewyrchus.

Gweld hefyd: Pridd Clai Wedi Chi Lawr? Dyma Sut i Wella Ansawdd Pridd Eich Gardd

Cyflwr Pridd Gwael Dwys: Os oes maetholion neu fwynau anghydbwysedd yn eich pridd, bydd yn cael ei chwyddo mewn claipridd.

Ffyrdd Ymarferol o Wella Pridd Clai ar gyfer Eich Gardd

Yn ffodus, mae pridd clai yn hawdd i'w wella trwy weithredu strategaethau sy'n cynyddu llif aer, dŵr a maetholion.

Yn y bôn, rydych chi'n torri'r wal frics honno o ronynnau clai cywasgedig ac yn creu mwy o le a mandylledd yn strwythur eich pridd.

Mae pob un o'r strategaethau isod yn gymharol syml, ond mae angen amser cyson arnynt ac ymdrech bob tymor. Bydd defnyddio rhai o'r strategaethau hyn gyda'i gilydd yn dod â'r canlyniadau gorau.

Mae rhai arferion yn fuddiol i unrhyw bridd mewn unrhyw ardd, felly beth bynnag fo’ch math o bridd, efallai yr hoffech eu hymgorffori yn eich pecyn cymorth garddio.

1: Clai Awyru Pridd er Gwell Twf Planhigion

Mae awyru yn creu pocedi aer yn y pridd, sy'n gwella draeniad ac yn lleihau effaith. Dylid awyru ddwywaith y flwyddyn, yn yr hydref ar ôl glanhau'r ardd ac yn y gwanwyn cyn plannu.

I awyru pridd clai cywasgedig, gallwch ddefnyddio teclyn llaw fel fforch llydan neu fforc cloddio. Er mwyn awyru ardal fawr yn hawdd, prynwch neu rentwch awyrydd tynnu y tu ôl sy'n glynu wrth beiriant torri gwair reidio. Osgowch offer fel sandalau awyru pigog; y rhain sydd orau ar gyfer cynnal priddoedd sydd eisoes mewn cyflwr da.

Gweithio tuag yn ôl wrth awyru. Fel arall, byddwch yn y pen draw yn ail-gywasgu'r pridd wrth i chi gerdded neu farchogaeth drosto.

2: Diwygio Eich Pridd Clai gydaMater Organig

Y diwygiadau gorau ar gyfer pridd clai yw deunydd organig fel deilbridd, rhisgl, tail, a chompost.

Dylid ychwanegu diwygiadau yn syth ar ôl awyru, gan fod y tyllau awyru yn creu mynedfa hawdd iddynt gael eu gweithio yn y pridd.

Y tu hwnt i wella strwythur y pridd ar ei ben ei hun, mae deunydd organig yn denu micro-organebau a mwydod, sy'n rhyddhau'r pridd ymhellach wrth iddynt symud trwyddo. Mae mwydod hefyd yn gadael castiau, gan gynyddu faint o ddeunydd organig sydd ar gael.

Compost

Mae compost yn ddiwygiad delfrydol oherwydd yn wahanol i dail, ni allwch ei orwneud hi mewn gwirionedd. Yn ogystal â gwella strwythur y pridd, mae compost yn cynnwys ffyngau mychorrhizal sy'n creu cyfansawdd o'r enw glomalin.

Mae Glomalin yn clymu gronynnau clai at ei gilydd tra'n gorchuddio'r gronyn mwy hwn mewn gorchudd cwyr, sy'n creu mwy o le i aer a dŵr lifo.

Tail

Mae tail yn cyfoethog mewn maetholion ond gall gormod niweidio planhigion sy'n tyfu. Mae'r swm cywir o dail fesul troedfedd sgwâr yn amrywio yn dibynnu ar y math ac a yw wedi'i gompostio, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau yn ofalus.

Llwydni Dail

Yn syml, mae deilbridd wedi'i gompostio'n gollddail dail coed. Mae llwydni dail yn rhyddhau'r pridd, yn ychwanegu deunydd organig, ac mae'n gyfoethog mewn maetholion y mae eu hangen ar blanhigion i ffynnu. Mae hefyd yn cadw lleithder yn dda.

Mae gan lawer o arddwyr ddigonedd o ddail ar yr eiddoyn barod. Ar ddiwedd y tymor, gellir gweithio dail wedi'i rwygo neu ddail cyfan i'r pridd yn yr hydref, neu eu compostio a'u defnyddio'r flwyddyn ganlynol.

Rhisgl

Gellir gweithio rhisgl wedi'i dorri'n fân yn glai pridd i'w lacio a darparu deunydd organig, neu ei ychwanegu fel haen o domwellt a fydd yn dadelfennu dros amser.

3: Defnyddio Mwydod a Chastiadau i Wella Pridd Clai

Cyfoethog i mewn maetholion a micro-organebau, mae castiau mwydod yn ychwanegiad gwych arall ar gyfer gwella strwythur y pridd.

Hyd nes y byddwch wedi gwneud rhywfaint o gynnydd ar eich pridd, serch hynny, peidiwch ag ychwanegu mwydod yn uniongyrchol. Oherwydd ei bod yn anodd i fwydod symud trwy bridd clai, byddant yn y pen draw yn symud i ardaloedd mwy ffafriol o'ch gardd.

Ar ôl i chi ddechrau cyfoethogi'ch pridd â deunydd organig, fodd bynnag, mae cyflwyno mwydod i'ch gardd yn ffordd wych o awyru'ch pridd ac ychwanegu maetholion.

4: Till in Diwygiadau Y Ffordd Gywir

Os ydych yn tyllu newidiadau, byddwch yn ofalus i beidio â gwaethygu strwythur y pridd yn y broses. Gall gweithio'r pridd pan fo'n wlyb, neu drin y pridd yn rhy ddwfn yn rhy gyflym, greu twmpathau hirhoedlog sy'n gwneud y pridd hyd yn oed yn anos i weithio gyda nhw.

Ni ddylai pridd clai fod yn rhy wlyb wrth drin. Mae'r pridd ar y lefel lleithder cywir os gallwch chi ffurfio pêl gyda'ch dwylo sy'n disgyn yn hawdd wrth ei gwasgu neu ei phrocio. Os yw'r bêl yn glynu at ei gilydd, mae'r pridd yn rhy wlyb.

Dechreuwch gyda'ch taniwr ar ei fwyafgosodiad bas. Gwnewch basiad llawn dros eich gwelyau yn y lleoliad hwn, yna cynyddwch y dyfnder gan ddwy fodfedd. Parhewch i wneud hyn nes eich bod wedi cyrraedd y dyfnder dymunol.

5: Diwygiadau Pridd Eraill: Defnyddiwch Gyda Gofal

Gellir defnyddio mwsogl mawn a gypswm i wella pridd clai, ond yn cael eu defnyddio orau mewn amgylchiadau penodol iawn. Fel arall, gallant wneud mwy o ddrwg nag o les.

Mwsogl Mawn

Nid yw mwsogl mawn yn ddelfrydol, gan y gall greu cysondeb tebyg i gors o'i gyfuno â chlai. Mae mawn hefyd yn cadw lleithder a maetholion mor dda fel y gall greu gwenwyndra yn y pridd. Dim ond os ydych chi'n cael profion pridd rheolaidd yr argymhellir mawn.

Gypswm

Mae gypswm, neu galsiwm sylffad, yn sylwedd sy'n digwydd yn naturiol ac a argymhellir yn aml fel diwygiad i wella pridd clai, ond yn gyffredinol mae'n ddiangen (ac o bosibl yn niweidiol) mewn gerddi cartref.

Defnyddir gypswm yn bennaf ar lefel fasnachol i baratoi pridd ar gyfer tyllu. Mae ei effeithiau wrth dorri a meddalu pridd clai yn fyrhoedlog; ar ôl ychydig fisoedd, bydd pridd clai yn dychwelyd i'w gyflwr gwreiddiol. Gan nad yw gypswm yn gwella pridd dros amser, defnyddiwch ddiwygiad sydd, fel compost.

Yn ogystal, gall gypswm achosi problemau pridd. Mae'n ychwanegu llawer iawn o galsiwm i'r pridd tra'n torri i lawr dyddodion halen.

Oni bai bod pridd eich gardd eisoes yn isel mewn calsiwm ac yn uchel mewn halen, gall gypswm daflu eich priddcydbwysedd mwynau, gan effeithio'n andwyol ar eich planhigion.

Gweld hefyd: Yr 20 Blodau Prinaf O Lein Y Byd A Ble I'w Canfod

Fodd bynnag, os ydych yn byw mewn ardal arfordirol neu cras, gyda phridd gor hallt a fydd yn elwa o galsiwm ychwanegol, yna gallai gypswm fod yn strategaeth tymor byr briodol ar gyfer gwneud eich pridd clai yn ymarferol. Eto i gyd, bydd angen i chi ymgorffori dulliau eraill ar gyfer gwelliant hirdymor.

6: Tyfu Planhigion Chwalu Clai

Am awyru eich pridd clai a chyflwyno deunydd organig, i gyd ar yr un pryd?

Os felly, planhigion chwalu clai yw'r ffordd i fynd.

Dyma blanhigion sydd â systemau gwreiddiau sylweddol sy'n gallu torri trwy bridd clai. Ar ddiwedd y tymor, yn lle cynaeafu'r planhigion neu dynnu'r systemau gwreiddiau, dim ond torri a gollwng y planhigion.

Neu, os ydych chi wedi plannu gwreiddlysiau, gadewch ef yn ei le. Bydd y gwreiddiau'n dadelfennu o dan y ddaear, gan adael pocedi aer ac ychwanegu deunydd organig ar yr un pryd.

Rhai planhigion blynyddol sy'n chwalu clai i geisio:

Rhuddygl Daikon: Gall y gwreiddlysieuyn hwn dreiddio i mewn hyd at ddwy droedfedd i'r pridd. Gallwch gynaeafu rhai i'w bwyta, a chaniatáu i'r gweddill barhau i dyfu a blodeuo. Cyn y gaeaf, torrwch y topiau yn ôl a gadewch y radis yn y ddaear i bydru.

Mwstard: Mae mwstard yn ddewis gwych oherwydd mae ganddo system wreiddiau ffibrog enfawr sy'n gallu tyfu drwyddo. priddoedd clai cywasgedig. Dim ond torri a gollwng ar ddiwedd ytymor.

Blodau'r Haul: Mae gan flodau'r haul hefyd systemau gwreiddiau cryf sy'n gallu tyfu trwy glai. Hefyd, mae ganddyn nhw'r fantais ychwanegol o ddenu peillwyr buddiol i'ch gardd.

7: Cnydau Gorchudd Planhigion

Gellir tyfu cnydau gorchudd, neu wrtaith gwyrdd, ar bridd clai a'u tyllu cyn eu tyfu. mynd i had. Mae hyn yn ychwanegu nitrogen, yn rhyddhau'r pridd, ac yn gweithio mewn deunydd organig heb ychwanegu hadau chwyn.

Yn ogystal, mae gan rai cnydau gorchudd wreiddiau tap dwfn sy'n treiddio hyd at dair troedfedd, gan dorri i fyny effaith tra'n dod â maetholion i fyny i'r uwchbridd.

Gellir plannu cnydau gorchudd yn y gwanwyn ar gyfer cwympo, neu yn gynnar yn yr hydref ar gyfer tyllu'r gwanwyn. Maent hefyd yn gweithredu fel “tomwellt byw” wrth eu plannu ynghyd â chnydau eraill.

Cnydau gorchudd sydd â gwreiddiau tap arbennig o ddwfn yw alfalfa, ffa fava, a ffa cloch. Cnydau gorchudd eraill a ddefnyddir yn gyffredin i wella pridd clai yw meillion, gwenith gaeaf, a gwenith yr hydd.

8: Adeiladu Gwelyau Cyfuchlin

Gall cyfuchlinio eich gardd, neu ychwanegu pwyntiau drychiad uchel ac isel, helpu i wella pridd clai. Nid oes rhaid i hyn gynnwys offer trwm, ond gall fod mor syml ag ymgorffori terasau a gwelyau uchel neu dwmpathau yn nhirwedd eich gardd.

Bydd cyfuchlinio yn helpu i wella amodau tyfu mewn pridd clai. Bydd y pwyntiau uchel yn sychu'n haws, gan wneud ardaloedd tyfu gwych, tra bydd y pwyntiau isel yn dal deunydd organig yn naturiol

Timothy Walker

Mae Jeremy Cruz yn arddwr brwd, yn arddwriaethwr, ac yn frwd dros fyd natur ac yn hanu o gefn gwlad prydferth. Gyda llygad craff am fanylion ac angerdd dwfn am blanhigion, cychwynnodd Jeremy ar daith gydol oes i archwilio’r byd garddio a rhannu ei wybodaeth ag eraill trwy ei flog, Gardening Guide And Horticulture Advice By Experts.Dechreuodd diddordeb Jeremy mewn garddio yn ystod ei blentyndod, wrth iddo dreulio oriau di-ri ochr yn ochr â'i rieni yn gofalu am ardd y teulu. Roedd y fagwraeth hon nid yn unig yn meithrin cariad at blanhigion ond hefyd yn meithrin etheg waith gref ac ymrwymiad i arferion garddio organig a chynaliadwy.Ar ôl cwblhau gradd mewn garddwriaeth o brifysgol enwog, fe wnaeth Jeremy hogi ei sgiliau trwy weithio mewn amryw o feithrinfeydd a gerddi botanegol mawreddog. Roedd ei brofiad ymarferol, ynghyd â'i chwilfrydedd anniwall, yn caniatáu iddo blymio'n ddwfn i gymhlethdodau gwahanol rywogaethau planhigion, cynllunio gerddi, a thechnegau trin y tir.Wedi'i danio gan awydd i addysgu ac ysbrydoli selogion garddio eraill, penderfynodd Jeremy rannu ei arbenigedd ar ei flog. Mae'n ymdrin yn fanwl ag ystod eang o bynciau, gan gynnwys dewis planhigion, paratoi pridd, rheoli plâu, a chynghorion garddio tymhorol. Mae ei arddull ysgrifennu yn ddeniadol ac yn hygyrch, gan wneud cysyniadau cymhleth yn hawdd eu deall i arddwyr dibrofiad a phrofiadol.Y tu hwnt i'wblog, mae Jeremy yn cymryd rhan weithredol mewn prosiectau garddio cymunedol ac yn cynnal gweithdai i rymuso unigolion gyda'r wybodaeth a'r sgiliau i greu eu gerddi eu hunain. Mae'n credu'n gryf bod cysylltu â byd natur trwy arddio nid yn unig yn therapiwtig ond hefyd yn hanfodol ar gyfer lles unigolion a'r amgylchedd.Gyda'i frwdfrydedd heintus a'i arbenigedd manwl, mae Jeremy Cruz wedi dod yn awdurdod y gellir ymddiried ynddo yn y gymuned arddio. P'un a yw'n datrys problemau planhigyn heintiedig neu'n cynnig ysbrydoliaeth ar gyfer y cynllun gardd perffaith, mae blog Jeremy yn gwasanaethu fel adnodd mynd-i-fynd ar gyfer cyngor garddwriaethol gan arbenigwr garddio go iawn.